W przypadku podpisywania umowy o pracę należy sprawdzić czy wszystko co jest potrzebne zostało zawarte w dokumencie.

Klauzula opisująca rodzaj pracy, jaką musi wykonywać pracownik, jest jednym z podstawowych elementów umowy o pracę. Rodzaj wykonywanej pracy należy wskazać w pisemnej lub ustnej umowie. Można przyjąć, że pracownik wykonuje określoną pracę np. wykonując czynności, które można jednoznacznie określić, ale w sytuacji, gdy czynności tych nie można określić, przyjmuje się, że umowa o pracę nie istnieje. Specyfikację miejsca wykonywania pracy można opisać szczegółami przykładowo poprzez precyzyjne określenie konkretnego miejsca pracy lub bardziej ogólny opis może być to zapis że będzie to siedziba pracodawcy. Miejsce wykonywania pracy dla pracowników mobilnych jest ograniczone do określonego obszaru, który jest opisany w umowie o pracę.

Specyfika umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy jest bardzo ważna dla przyszłych działań pracownika.

Wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy, z wyszczególnieniem składników wynagrodzenia pozostawia się woli stron, ale w przypadkach, w których istnieje przedsiębiorstwo lub wielozakładowy układ zbiorowy pracy lub Regulamin wynagradzania obowiązujący na właściwym miejscu pracy, postanowienia umowy o pracę nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia ww. dokumentów. W Polsce wypłata wynagrodzenia następuje najczęściej co miesiąc w stałej kwocie. Istnieją również inne rodzaje płatności wynagrodzenia przykładowo według stawki godzinowej. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wskazuje minimalne wynagrodzenie, które będzie obowiązywać w bieżącym roku. Co roku pensja minimalna określana jest każdego roku może przykładowo uwzględniać inflację. Wysokość wynagrodzenia jest niezbędnym składnikiem umowy o pracę. Jednak w czasie obowiązywania umowy może dojść nieporozumień pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, wówczas pomocny może być prawnik prawa pracy wrocław.